Sa aspekta nominovanog incijalna stvar zbog koje smo odlučili da učestvujemo u IT Awards 2013 je upravo izuzetno transparentan i nesvakidašnji način nominacija.
Nedeljko KovačevićAMD

e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010.god. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

 

Ciljevi Udruženja e-Razvoj

 • predlaganje projekata i koordinacija na izradi i realizaciji projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
 • koordinacija obezbeđivanja finasijskih sredstava iz domaćih i inostranih podsticajnih fondova ili zainteresovanih investitora za realizaciju pokrenutih projekata u oblasti razvoja informacionog društva;
 • predlaganje i zalaganje za formiranje novih privrednih društava koja bi samostalno radila na realizaciji složenih projekata u oblasti razvoja informacionog društva;
 • praćenje stanja razvoja informacionog društva i javno zalaganje za unapređenje svih aspekata razvoja informacionog društva;
 • praćenje i primena najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija koje su od interesa za razvoj informacionog društva;
 • zalaganje za realizaciju i zaštitu interesa članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva;
 • edukacija organizacija i građana o značaju pokrenutih i planiranih projekata za razvoj informacionog društva i mogućnostima za njihovu realizaciju.

Radi ostvarivanja svojih cijeva Udruženja e-Razvoj:

 • prikuplja i obrađuje predloge projekta od interesa za razvoj informacionog društva;
 • vrši izbor prioritetnih projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
 • organizuje i koordinira: izradu projektne metodologije, izradu potrebne dokumentacije projektnih zadataka, izradu biznis planova po projektnim zadacima, izradu neophodnih formulara za apliciranje domaćim i inostranim fondovima za finansiranje izabranih projekata, pregovore sa investitorima zainteresovanim za finansiranje pojedinih projekata;
 • prikuplja informacije o mogućim izvorima finansiranja projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
 • pokreće inicijative za otvaranje novih privrednih društava koja bi samostalno ili u saradnji sa drugim zainteresovanim privrednim društvima radila na realizaciji složenijih projekata, a za koje je unapred obezbeđen potreban budžet;
 • uspostavlja visok nivo saradnje i poslovnog bontona sa: nadležnim ministarstvima, komorskim sistemom, privrednim subjektima, organizacijama, društvima, udruženjima, poslovnim asocijacijama, dijasporom, medijima i svim drugim relevantnim subjektima društva u zemlji  i inostranstvu kojima je u interesu razvoj informacionog društva;
 • sagledava i analizira probleme i pokreće predloge i inicijative za  kreiranje podsticajne zakonske regulative i drugih uslova za razvoj informacionog društva i poslovnog okruženja;
 • zastupa interese članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva pred nadležnim organima, kreirajući povoljnu sliku u javnosti i pozitivno javno mnjenje o njihovim aktivnostima;
 • organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim zainteresovanim organizacijama: stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti razvoja informacionog društva;
 • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj informacionog društva.

Ciljevi Udruženja e-Razvoj u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom

Misija:

Permanentna podrška razvoju informacionog društva u skladu sa svetskim trendovima i standardima.

Vizija:

Biti lider u oblasti razvoja informacionog društva naše zemlje, kroz efikasnu i efektivnu koordinaciju i realizaciju projekata i drugih aktivnosti od interesa za navedenu oblast.

Osnovni pravac delovanja:

U skladu sa Misijom, Vizijom i Politikom kvaliteta Udruženja e-Razvoj, njegov osnovni pravac je usaglašavanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom-Zahtevi.