Nadamo se da ćemo opravdati poverenje koje su nam sudije ukazale i da ćemo se sledeće godine opet videti.
Slobodan DjinovićOrion telekom

Uslovi

Difinicije

U daljem tekstu vaziće sledeće definicije:

 • Nominovani“ je osoba koja popunjava Nominacijsku Formu i na čije ime se vodi Nominacija. Ovo uključuje njegove predstavnike ili predstavnike njegove kompanije.
 • Kompanija“ je organizator IT Awards, Agencija MakeIT, koje je registrovana na Karađorđev trg 13, 11080, Zemun, Srbija, PIB: 103192471, MB: 56097759, +38163246261, info@it-awards.org.
 • Awards program“ označava dizajn, konfiguraciju i stranice, uključujući i marketinške pristupe, logo, brendiranje, jedinstveni proces i operacije i druge aktivnosti ili aspekte koji su od važnosti nominovanima ili potencijalnim nominovanima; kao i sve ostale aktivnosti koje se mogu povezati sa procesom organizovanja nagrada.
 • Nominacijska Forma“ označava online formu koju je potrebno popuniti u cilju prijavljivanja učešća u Awards programu, dobijanja jedinstvenog entry code-a i potvrde plaćanja ili predračuna.
 • Rezervacijska Forma“ označava online formu koju je potrebno popuniti u cilju rezervacije mesta na Gala večeri IT Awards, dobijanja jedinstvenog booking code-a i potvrde plaćanja ili predračuna.
 • Sudijska Forma“ označava online formu koju je potrebno popuniti u cilju prijavljivanja za učestvovanje u sudjenju Nominacija za IT Awards, dobijanja jedinstvenog judging code-a, dobijanja pristupnih parametara aplikaciji za sudjenje i potvrde plaćanja ili predračuna.
 • Upitnik“ označava formu, online ili offline dokument, koju je potrebno popuniti, nakon popunjavanja Nominacijske Forme, a u svrhu kompletiranja Nominacije.
 • Kategorija“ označava svaku pojedinačnu kategoriju Awards programa u okviru koje se ocenjuju Nominacije i za koju se dodeljuju plakete od strane Kompanije, kao sto je naznačeno u detaljima na Websajtu.
 • Nominacija“ označava projekat, tim ili pojedinca, uspešno prijavljanog u Awards program, koji se ocenjuje u procesu sudjenja IT Awards.
 • Rezervacija“ označava uspešno popunjenu Rezervacijsku Formu u cilju rezervacije mesta na Gala večeri IT Awards
 • Kotizant“ je osoba koja popunjava Rezervacijsku Formu i na čije ime se vodi Rezervacija na Gala večeri IT Awards.
 • Sudija“ je osoba koja popunjava Sudijsku Formu, i koji učestvuje u procesu ocenjivanja Nominacija i odredjivanju Finalista i Pobednika IT Awards, na osnovu Kriterijuma Sudjenja definisanih od strane Kompanije.
 • Sudijske prijave“ označava uspešno popunjenu Sudijsku Formu u cilju prijavljivanja za učestvovanje u sudjenju Nominacija za IT Awards
 • Kriterijumi sudjenja“ označavaju kriterijume i osnove za ocenjivanje Nominacija po kojima se odredjuju Finalisti i Pobednici IT Awards.
 • Datum Zatvaranja Nominacija“ označava krajnji rok za prijavu i kompletiranje Nominacija, objavljen na stranici http://sr.it-awards.org/bitni-datumi/
 • Datum Održavanja Gala večeri“ označava datum održavanja Gala večeri IT Awards, objavljen na stranici http://sr.it-awards.org/bitni-datumi/
 • Datum Zatvaranja Sudijskih prijava“ označava krajnji rok za prijavu i kompletiranje Sudijske prijave, objavljen na stranici http://sr.it-awards.org/bitni-datumi/
 • Cena“ označava relevantnu cenu Nominacije, Rezervacije i Sudijske prijave kao sto je naznačeno na Websajtu.
 • Websajt“ označava IT Awards websajt dostupan na adresi it-awards.org
 • Awards usluge“ označavaju sledeće:
  • Pružanje informacija o Awards programu, putem interneta, email-a ili telefona
  • Obezbedjenje pristupa, od strane Kompanije, online Nominacijskoj Formi, Rezervacijskoj Formi, Sudijskoj Formi i informacijama važnim za proces nominacije, ocenjivanja i sudjenja kao i prisustvovanja Gala večeri IT Awards
  • Svu potrebnu administraciju, odredjenu isključivo od strane Kompanije, Nominacija, Nominacijskih Formi i Upitnika.
  • Proces revizije, vrednovanja i ocenjivanja uspešno prijavljenih Nominacija, od strane sudija IT Awards
 • Ovi uslovi važe između Kompanije i Nominovanog i trajaće tokom čitavog procesa IT Awards, sve do određenog datuma istaknutog na stranici www.it-awards.org
 • Ovi uslovi se odnose na proces nominacija i sudjenja, odabir sudija i rezervaciju prisustva na Gala večeri.
 • Informacije obezbedjenje od strane Kompanije su, prema najboljem znanju i uverenju, istinite i tačne ali neće podrazumevati nikakvu garanciju i odgovornost Kompanije.

Odgovornost Nominovanog/Kotizanta/Sudije

 • Prilikom popunjavanja Nominacijske Forme, Rezervacijske Forme ili Sudijske Forme na Websajtu ili pozivanjem Kompanije putem telefona, Nominovani potvrđuje da prihvata obavezujući ugovor Awards usluge i da se slaže sa uslovima Kompanije da kupi Awards uslugu u broju koji je naznačio i po naznačenoj ceni.
 • Nominovani se slaže da je njegova odgovornost da pravilno popuni Nominacijsku Formu i Upitnik u skladu sa pravilima Kompanije.
 • Neuspeh od strane Nominovanog, pri pravilnom popunjavanju Nominacijske Forme i/ili Upitnika, ne znači da je Nominovani otkazao ove uslove i ne predstavlja validan razlog za povraćaj novca i ne izvršavanje plaćanja.
 • Sudija se slaže da je njegova odgovornost da pravilno popuni Sudijsku Formu i prateću dokumentaciju u skladu sa pravilima Kompanije.
 • Neuspeh od strane Sudije, pri pravilnom popunjavanju Sudijske Forme i/ili prateće dokumentacije, ne znači da je Sudija otkazao ove uslove i ne predstavlja validan razlog za povraćaj novca i ne izvršavanje plaćanja.

Izjave i Garancije

 • Kompanije garantuje, u svoje ime i u ime svojih zaposlenih, agenata i delegata da:
  • Sve prikupjene informacije će biti smatrane kao poverljive i držane u tajnosti.
  • Svo osoblje i/ili Sudije zadužene za ocenjivanje Nominacija, podnetih od strane Nominovanih ili njegovih predstavnika, u obavezi su da potpišu ugovor o poverljivosti podataka. Nijedna informacija neće biti stavljena na uvid trećoj strani, koja nije uključena u Awards program, bez pismenog odobrenja Nominovanog ili njegovih predstavnika.
  • Ime i logo Nominovanog/Sudije koristiće se u skladu sa zakonskim regulativama i u skladu sa pravilima Awards programa o kome su Nominovani/Sudije obavešteni.
  • Neće činiti ništa što može negativno uticati na integritet Sudija, Nominovanih ili njihovih predstavnika.
  • Koristiće ime i logo Nominovanog/Sudije isključivo uz njihovo prethnodno odobrenje.
  • Ime i logo Nominovanog/Sudije će biti korišćeni isključivo u formi u kojoj su dostavljeni Kompaniji od strane Nominovanog/Sudije.
  • Upotreba imena i logoa nesmeju dovesti u zabludu u koje svrhe se koriste.
  • Kompanija se obavezuje da će obavestiti Nominovanog/Sudiju ukoliko se bilo koji od ovih uslova promene.
 • Sve Nominacije moraju biti podnete putem online Nominacijske Forme na Websajtu i u skladu sa ovim uslovima.
 • Prilikom popunjavanja Nominacijske Forme na Websajtu Nominovani potvrđuje da prihvata ove uslove i da poseduje saglasnost svih relevantnih strana uključenih u projekat koji se nominuje.
 • Sve Nominacije moraju biti kompletirane u potpunosti i pre Datuma Zatvaranja Nominacija. Nominacije kompletirane posle Datuma Zatvaranja Nominacija mogu biti diskvalifikovane i izuzete iz sudjenja. Ovakva diskvalifikacija Nominacije ne predstavlja validan razlog za povraćaj novca.
 • Nijedna Nominacija neće biti uvršćena u proces ocenjivanja ukoliko Cena nije u potpunosti uplaćena u skladu sa uslovima plaćanja Kompanije.

Uslovi plaćanja

 • Agencija MakeIT nije u PDV sistemu
 • Online plaćanje kreditnim karticama
  • Sve Cene su efektivne u valuti Republike Srbije (RSD). Cene u ostalim valutama su informativnog karaktera i približne su vrednosti. Prilikom naplate sa vaše kreditne kartice, iznos se konvertuje u lokalnu valutu po kursnoj listi asocijacije kreditnih kartica.
  • Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće MakeIT, niti eMS d.o.o. koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun preduzeća MakeIT,  nema pristup podacima sa Vaše platne kartice.
 • Plaćanje po predračunu
  • Sve Cene prikazane na Websajtu, u slučaju plaćanja po predračunu, su efektivne vrednosti za koje će biti izdat predračun u izabranoj valuti.
  • U slučaju izdavanja predračuna (Invoice), plaćanje se vrši uplatom Cene na naznačene račune Kompanije, i u naznačenoj valuti, u roku istaknutom na predračunu.

Povraćaj novca

 • Nominaciju/Rezervaciju/Sudijsku prijavu moguće je otkazati i zatražiti povraćaj novca u roku od 14 dana ukoliko je izabrano plaćanje kreditnim karticama. Ukoliko je izabrano plaćanje po predračunu moguće je otkazati predračun u roku od 14 dana od dana izdavanja.
 • Otkazivanje i povraćaj novca neće biti moguće u periodu od 30 dana pre:
  • za Nominacije – Datuma Zatvaranja Nominacija
  • za Rezervacije – Datuma Održavanja Gala večeri
  • za Sudijske prijave – Datuma Zatvaranja Sudijskih prijava
 • Povraćaj sredstava vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kompanije obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.
 • Kontakt podaci za reklamacije ili otkazivanje: MakeIT, Karađorđev Trg 13/85, 11080, Zemun, Srbija , + 3863 246 261 , support@it-awards.org

Dodatne informacije

 • Nominacije mogu biti podložne promenama Kategorije od strane Sudija ukoliko je to odgovarajuće ili neophodno. Nominovani će biti o takvoj odluci biti obavešteni i konsultovani.
 • Datum Zatvaranja Nominacija i ostali bitni datumi, objavljeni na stranici http://sr.it-awards.org/bitni-datumi/ , mogu se menjati, s tim da se Kompanija obavezuje da će javno istaći promenu datuma ili o tome direktno obavestiti Nominovane.
 • Agencije koje nominuju klijente moraju imati predhodnu saglasnost od klijenta.
 • Nikakva komunikacija se neće obavljati između Sudija i Nominovanih kao ni bilo kakva diskusija o Nominacijama, Upitnicima, Kriterijumima sudjenja, procesom ocenjivanja, Finalistima i Pobednicima.
 • Odluka Sudija je finalna u skladu sa Kriterijumima sudjenja, procesom ocenjivanja i sabiranja ocena kako bi se dobili Finalisti i Pobednici.
 • Ukoliko postoji neko neslaganje, sve strane su saglasne da će pokušati da reše neslaganje, ali će Kompanija imati finalnu odluku.
 • Nominacija ne garantuje da će Nominovani biti izabran kao Finalista ili Pobednik, niti obavezuje Kompaniju da mu uruči plaketu.
 • Nominovani se obavezuje svim navedenim uslovima Awards programa koji se mogu menjati s vremena na vreme.
 • Ukoliko se Gala veče ne može održati iz bilo kog razloga, Kompanija zadržava pravo da odloži ili otkaže Gala veče i da predhodno o tome obavesti sve Nominovane i Kotizante.
 • Nominovani, Kotizant ili Sudija neće podneti tužbu protiv Kompanije u bilo kom slučaju gubitka ili štete tokom procesa nagrada i drugih aktivnosti ili zbog neuspeha koja nije izazvan direktnim nemarom Kompanije.
 • Ovo uključuje odlaganje ili otkazivanje suđenja ili Gala večeri. Kompanija može da zameni aktivnosti, lokaciju planiranih događaja iz bilo kog razloga, ali je dužna da o tome predhodno obavesti Nominovane, Kotizante i Sudije.
 • Osim ukoliko nije drugačije navedeno u uslovima, svaka strana koja učestvuje u Awards programu je saglasna sa svim navedenim uslovima i nije potrebno potpisivanje istih.
 • Zaposleni i agenti Kompanije ni na koji način neće odgovarati za posredne, indirektne ili posebne štete bilo koje vrste koje su nastale ili su na bilo koji način povezane sa Awards programom.
 • Validnost i stavke uslova su u skladu sa zakonima Republike Srbije i sve stranke se slažu da će u slučaju spora, one pokušati da ga reše sporazumno, a ukoliko je to nemoguće za spor će biti nadležan sud u Beogradu.
 • Ukoliko se neko od Nominovanih, Kotizanata ili Sudija ponaša neprihvatljivo za Kompaniju, Kompanija zadržava pravo da ga zamoli da napusti Gala veče. U ovom slučaju Nominovani, Kotizant ili Sudija će i dalje biti obavezan da izvrši uplatu Kompaniji i da uplati naknadu štete ukoliko je ona učinjena.
 • Oznake, logo, brendiranje Kompanije ne mogu biti korišćeni kao promotivni materijal bez predhodne saglasnosti Kompanije ili njenih predstavnika. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak vlasništva Nominovanog. U slučaju gubitka ili štete, Nominovani je obavezan da Kompaniju obavesti o tome.
 • Obe strane su saglasne sa ovim Uslovima tokom celokupnog trajanja IT Awards.